නිවන් මග තන්හාව ක්ෂය කිරිම

තන්හාව ක්ෂය කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා