නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්කො

පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්කො යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා