නිවන් මග පංච නිවරණ දුරු කිරීම

පංච නිවරණ දුරු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා