නිවන් මග ඡන්දරාගය දුරු කිරීම

ඡන්දරාගය දුරු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close