නිවන් මග දුක්ඛ නිරෝධය

දුක්ඛ නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close