නිවන් මග දුක සහ දුක්ඛ අරියසත්‍යය

දුක සහ දුක්ඛ අරියසත්‍යය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා