නිවනට අදාල කරුනු

නිවනට අදාල කරුනු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close