නිවන් මගසීලය අත්හැරීම සහ අත්ඇරිම

අත්හැරීම සහ අත්ඇරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close