විනයප්‍රත්‍යවේක්ෂාව විඤ්ඤාණ ආහාර

විඤ්ඤාණ ආහාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close