විනයප්‍රත්‍යවේක්ෂාව දෙවියන් සියුම් කබලින්කාර ආහාර මත යැපීම

දෙවියන් සියුම් කබලින්කාර ආහාර මත යැපීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close