නිවනට අදාල කරුනු ඇත සහ නැත යන අන්ත දෙක

ඇත සහ නැත යන අන්ත දෙක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close