නිවන් මගසීලය ඇලීම ගැටීම මුලවිම අඩුවීම ප්‍රයෝගිකව දැකීම

ඇලීම ගැටීම මුලවිම අඩුවීම ප්‍රයෝගිකව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close