නිවනට අදාල කරුනු සෝපාදිශේෂ නිර්වාණය

සෝපාදිශේෂ නිර්වාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා