දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ධර්මයට අනුව ජීවයන් අරම්භය

ධර්මයට අනුව ජීවයන් අරම්භය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close