දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද බුදු පියාණන් වහන්සේ අනුමත කළ ශික්ෂා

බුදු පියාණන් වහන්සේ අනුමත කළ ශික්ෂා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close