දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද අරිය සාසනයේ දයානුකම්පාව

අරිය සාසනයේ දයානුකම්පාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close