ශික්ෂා පද විග්‍රහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close