පුර්ණ අත්මභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close