නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු මාර්ගඵල නිසා මානය ඇතිවීමේ භයානකකම

මාර්ගඵල නිසා මානය ඇතිවීමේ භයානකකම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close