සම්පත්ත නියමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close