භාවනාවභාවනා ගැටලු රාග ද්වේශ මෝහ සංසිදීම

රාග ද්වේශ මෝහ සංසිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close