භාවනාවභාවනා ගැටලු රාග ද්වේශ නිසා ගැබ්වෙන ශක්තිය

රාග ද්වේශ නිසා ගැබ්වෙන ශක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close