භාවනාවභාවනා ගැටලු වා පිත් සෙම් සහ රාග ද්වේශ මෝහ

වා පිත් සෙම් සහ රාග ද්වේශ මෝහ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close