භාවනාවභාවනා ගැටලු ශරීරයේ විකෘති වා පිත් සෙම් ඇතිවීම

ශරීරයේ විකෘති වා පිත් සෙම් ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close