භාවනාවභාවනා ගැටලු පෙර තිබූ ගති නිසා ඇතිවෙන ගති

පෙර තිබූ ගති නිසා ඇතිවෙන ගති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close