භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ ඇතිවීම නැතිවීම දැකීම ධර්මනුකුලද

ඇතිවීම නැතිවීම දැකීම ධර්මනුකුලද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close