භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ දුක්ඛං භයට්ටෙන

දුක්ඛං භයට්ටෙන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close