භාවනාවභාවනා ගැටලු කර්මස්ථාන වඩනවිට සිදුවන කායික වෙනස

කර්මස්ථාන වඩනවිට සිදුවන කායික වෙනස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close