අභිධර්මයචිත්තය කර්මජ කය

කර්මජ කය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close