නිවන් මගමධ්‍යම ප්‍රතිපදාව මැදුම් පිළිවෙත

මැදුම් පිළිවෙත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close