නිවන් මගමධ්‍යම ප්‍රතිපදාව මජ්ජිමා ප්‍රතිපදා

මජ්ජිමා ප්‍රතිපදා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close