නිවන් මගමධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කාම සුකල්ලිකානු යෝගය

කාම සුකල්ලිකානු යෝගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close