නිවන් මගමධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අත්තකිලමතනු යෝගය

අත්තකිලමතනු යෝගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close