නිවන් මගමධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අන්ත දෙක නොමැති තැන

අන්ත දෙක නොමැති තැන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close