නිවනට අදාල කරුනු ඡන්දරාගය

ඡන්දරාගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා