නිවන් මග හේතු පල

හේතු පල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close