නිවන් මග හේතු පල 234

හේතු පල යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close