භාවනාවවිදර්ශනාව මෘදු භාවය

මෘදු භාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා