නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල 41

හේතුවට ලැබෙන ඵල යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close