නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල

හේතුවට ලැබෙන ඵල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close