අප්පමාදෝ අමත පදං යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close