අප්පමාදෝ අමත පදං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close