විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහඅප්පමාදෝ අමත පදං යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති

යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close