දිව්‍ය ලෝකදිව්‍යලෝකයේ පිහිටීම මරණාසන්නව ඉන්න අයෙකුට සුදුසු දේශනාව

මරණාසන්නව ඉන්න අයෙකුට සුදුසු දේශනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close