දිව්‍ය ලෝකදිව්‍යලෝකයේ පිහිටීම දෙව්ලොවට සිත පැහැදීම

දෙව්ලොවට සිත පැහැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close