නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය

දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close