නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය 40

දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close