නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������� 60

��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close