අභිධර්මය සුවිසි පට්ඨානය

සුවිසි පට්ඨානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close