දිව්‍ය ලෝකදේව සංඛාර දේව සංඛාරය

දේව සංඛාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close