නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ප්‍රඥාවෙන් දකින දුක්ඛ

ප්‍රඥාවෙන් දකින දුක්ඛ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා