නිවන් මග අදහස් අසුහරදහසක්

අදහස් අසුහරදහසක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා