භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ පංච මහා භුතයෝ පිරිසිදු වෙත්වා

පංච මහා භුතයෝ පිරිසිදු වෙත්වා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close