නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්ම දස සංයෝජන බිදහැරිම

දස සංයෝජන බිදහැරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close